Neem contact met ons op

Contact Us
Heeft u een verwijzing?

Contactgegevens

Karin Klein Bluemink-Algera
Koningin Julianaweg 122
2264BE Leidschendam

070-3203912
info@oefentherapieleidschendam.nl

Openingstijden

Maandag07.00 – 20.00 uur
Dinsdag07.00 – 18.00 uur
Woensdag07.00 – 20.00 uur
Donderdag07.00 – 18.00 uur
Vrijdag07.00 – 18.00 uur
ZaterdagGesloten
ZondagGesloten

Op 25 mei 2018 wordt de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) actief. Met onderstaande verklaring geven wij aan hieraan te voldoen.

Praktijk Oefentherapie Leidschendam, gevestigd aan Koningin Julianaweg 122, 2264 BE te Leidschendam, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:
https:///www.oefentherapieleidschendam.nl

Koningin Julianaweg 122, 2264 BE Leidschendam, +31703203912

K.A. Klein Bluemink-Algera is de Functionaris Gegevensbescherming van Praktijk Oefentherapie Leidschendam. Zij is te bereiken via info@oefentherapieleidschendam.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken
Praktijk Oefentherapie Leidschendam verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Het verwerken van gegevens van minderjarigen vindt plaats door toestemming van ouders/voogd. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
– Voor- en achternaam
– Geslacht
– Geboortedatum
– Geboorteplaats
– Adresgegevens
– Telefoonnummer
– E-mailadres

– Burgerservicenummer (BSN)

De persoonsgegevens zijn uitsluitend in te zien door de behandelend therapeut en de eventuele stagiair.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
Praktijk Oefentherapie Leidschendam verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van u:
– gezondheid
– gegevens van personen jonger dan 16 jaar

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar, tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker van de website ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming.

Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@oefentherapieleidschendam.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
Praktijk Oefentherapie Leidschendam verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:  

– Praktijk Oefentherapie Leidschendam verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte, of in het kader van de wet BIG (Wet op de Beroepen in de Individuele Gezondheidszorg).
– Om gebruik te maken van onze diensten hebben wij je persoonsgegevens nodig voor verslaglegging en om zorgkosten te kunnen declareren bij verzekeraars.
– U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren

Geautomatiseerde besluitvorming
Praktijk Oefentherapie Leidschendam neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Praktijk Oefentherapie Leidschendam) tussen zit. Praktijk Oefentherapie Leidschendam gebruikt de volgende computerprogramma’s of -systemen: Intramed (aanleggen van patiëntendossier), Zorgmail (beveiligde mailwisseling met zorgverleners), LDO (Landelijke database oefentherapie, anoniem verzamelen van behandelgegevens waaronder verhouding man/vrouw, leeftijd, soort aandoening etc.) en CQ index (anoniem kwaliteitsonderzoek). Deze activiteiten hebben geen gevolgen voor de privacy van de cliënten omdat er een versleuteling van de gegevens plaatsvindt.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
Praktijk Oefentherapie Leidschendam bewaart uw persoonsgegevens volgens de wettelijke gestelde termijn van 15 jaar.

Delen van persoonsgegevens met derden
Praktijk Oefentherapie Leidschendam verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Praktijk Oefentherapie Leidschendam blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
Praktijk Oefentherapie Leidschendam gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@oefentherapieleidschendam.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

Praktijk Oefentherapie Leidschendam wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Praktijk Oefentherapie Leidschendam neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik of u heeft een klacht, neem dan contact op via info@oefentherapieleidschendam.nl

Praktijk Oefentherapie Leidschendam doet mee aan het verzamelen van gegevens voor wetenschappelijk onderzoek door het Nederlands instituut voor onderzoek van de gezondheidszorg (Nivel). Het Nivel kent een zeer strikt privacybeleid en ontvangt van ons geen informatie waarmee patiënten direct geïdentificeerd kunnen worden. Patiënten kunnen bij onze zorgverlener(s) meer informatie opvragen en daar ook hun eventuele bezwaar laten registreren. Meer informatie kunt u vinden op de website van Nivel Zorgregistraties eerste lijn: www.nivel.nl/zorgregistraties en voor de privacybescherming: https://www.nivel.nl/nl/NZR/overnivel/privacybescherming.